Endotermni i egzotermni procesi- Rastvaranje i kristalizacija

Svi manje više znamo definicije da je egzotermni proces proces u kome se oslobađa, a kod endotermnog procesa se ulaže toplota.Znamo i da se to meri promenom temperature sistema ili npr. za hemijsku reakciju da se to utvrđuje računanjem promene entalpije reakcije. Ali hajde da probamo da razumemo zašto je neki proces egzoterman ili endoterman, da nam to bude logično za neke pojave u prirodi i svakodnevnom životu.

Najbolji primeri za to su rastvaranje i kristalizacija neke soli.

Jodni sat (sa vodonik - peroksidom)

jodni sat

Opis: Dva bezbojna rastvora se pomešaju. Posle 10 sekundi, bezbojna mešavina se boji u plavo.

Koncept: Demonstrira tipičnu odloženu rekaciju; pokazuje efekat interakcije između hemijskih reakcija različitih stopa.   

Materijali: 

Da li ste za šoljicu kafe?

Kada čujemo reč kafa, kafein je hemijsko jedinjenje na koje nas ona asocira. Međutim, dok su efekti kafeina na mozak dobro zabeleženi - vezuje se za receptore adenozina u mozgu - ima nizak uticaj na ukus kafe. Kafa, ispostavlja se, je mešavina hemijskih jedinjenja koja utiču na ukus, o nekima ne znamo puno, ali neka su dokumentovana, poput hlorogenih kiselina.

Hemija ljubavi - leptirići ili adrenalin?

Kroz istoriju, ljudi su tvrdili da je srce centar ljubavi. U drugu ruku, naučnici nam kažu da je ljubav samo u našem mozgu, podmazana hemikalijama i hemijom.

Zaljubljenost

Kada se dve osobe privlače, dešava se virtuelna eksplozija neurohemikalija poput adrenalina. Vatromet eksplodira, a mi vidimo zvezde. PEA ili feniletilamin je hemikalija koja ubrzava protok informacija između nervnih ćelija.

Lopta Svetskog prvenstva - Hemija polimera

Mnoštvo hemijskih materijala se koristi u prozvodnji Brazuke, lopte Svetskog prvenstva u fudbalu. Većina ovih materijala su polimeri; dugi lanci molekula napravljeni od mnogo malih molekula. Jednostavan, svakodnevni predmet je polietilen, koji se koristi za pravljenje plastičnih kesa. Različite klase polimera se koriste za postizanje određenih svojstava lopte.

Opasna supstanca

Postoji jedna supstanca koja je vrlo opasna. Ako se udahne, može biti vrlo opasna. Pod određenim uslovima, kontakt sa kožom može uzrokovati opekotine. Ali, kad se osoba navikne, postaje zavisna, a produženo odvajanje od ove supstance može uzrokovati smrt. S druge strane, iako mnogo ljudi zna za ovu supstancu, a nalazi se u skoro svakom piću, ništa se ne radi da bismo je se otarasili. Zašto? Koja je to supstanca?

Nepoznata jedinjenja

Autor: Uroš Todorović

Aromatično organsko jedinjenje A, koje sadrži ugljenik, vodonik i brom, se koristi u sintezi jedinjenja B. Masenom spektrometrijom je utvrđeno da je molarna masa jedinjenja A 183,05 g mol-1. Jedinjenje C se iz jedinjenja A dobija uz neku bazu na povišenoj temperaturi, a dobijeno jedinjenje ima sadržaj ugljenika 94 % (masenih). Primećeno je da ova reakcija eliminacije ne prati E2 mehanizam. Jedinjenje B se iz A dobija na sledeći način: u inertnoj atmosferi se u suvi etar suspenduje bakar(I)-bromid, pa se potom polako dodaje određena količina PhLi. U ovako pripremljen rastvor se potom doda jedinjenje A, prethodno takođe suspendovano u suvom etru. Nakon dalje obrade reakcije se  izoluje skoro čisto jedinjenje B.
 

Da li ste znali...?

Evo nekih interesantnih činjenica:

Epoksid - organska hemija

Autor: Uroš Todorović

Kada se jedinjenje A tretira reagensom NaOH/H2O2, kao proizvod nastaje jedinjenje prikazano na sledećoj slici:

Slonovska pasta za zube

Slika

Ovo je jedan od najpoznatijih hemijskih eksperimenata na svetu. Baziran je na katalitičkom raspadu vodonik peroksida, koji zajedno sa sapunom daje efekat paste za zube.

Pages