Aldehidi i ketoni

Sta nastaje kondenzovanjem etanala ?

2CH3CHO+(OH-)-------------------->HC=OCH2CHOHCH3