Soli

look's picture

Koji od navedenih oksida u reakciji sa 1.2 molova magnezijum-hidroksida daje 0.4 mola neutralne soli?
a) SO2
b) Cl2O
c) P2O5
d) N2O2
e) Na2O28

buduci_student's picture

P2O5 + 3Mg(OH)2 ---->Mg3(PO4)2 + 3H2O

3 mol Mg(OH)2 ----.1 mol Mg3(PO4)2

1,2 mol Mg(OH)2---->0,4 mol Mg3(PO4)2

Resenje; c) sto se pokalapa i sa nasom tvrdnjom