Sagorevanje alkana

medica's picture

Pri sagorevanju jednog mola nekog alkana oslobodi se 44.8 L ugljen-dioksida, racunato pri standardnim uslovima. Koliko se, istovremeno, oslobodi molova vode?

buduci_student's picture

evo uzmimo za primjer metan,pa postavimo reakciju:

CH4+ 2O2----> CO2 + 2H2O

1 mol CH4---->1mol CO2

44,8dm3 CH4----> 44,8 dm3 CO2

n=V/Vm=44,8/22,4=2 mol

2 mola Ch4-----> 2 mola CO2

-------------------------------

1mol CH4-----> 2mola H2O

2mola Ch4----->x mol H2O

x= 4mol H2O