Zadatak iz hemijske ravnoteže

Movie fan's picture

Koliko će grama HI(g) nastati pri reakciji 0,1 mol H2(g) sa 0,2 mol I2? Pri reakciji temperatura i pritisak su takvi da se 20% H2 pretvara u HI?

asterix's picture

što znači kad se kaže da se Konstanta brzine  definiše kao 

brzina reakcije pri jediničnim koncentracijama reaktanata.

Movie fan's picture

To bi, koliko znam, bilo da kada imamo da je 2A+3B= 2C

K je jednako C2/A* B2

Movie fan's picture

To bi, koliko znam, bilo da kada imamo da je 2A+3B= 2C

K je jednako C2/A* B2

Movie fan's picture

K= C na kvadrat kroz A na kvadrat puta B na kvadrat