Odrediti valentnost metala

Ara_2's picture

Hlorid metala sadrzi 31% metala. Relativna atomska masa metala je 47,9. 
Odrediti valentnost metala.

milicaradenkovic's picture

MClx

Ar(M)=47.9 g/mol

w(metala)=31%

w(metala)=Ar(metala)/Mr(hlorida metala)

0.31=47.9/x

x=47.9/0.31=154.4

Mr=M+x*35.5

154.5=47.9+x*35.5

35.5*x=106.6

x=106.6/35.5=3 pa je formula MCl3 i valentnost metala je 3+

Ara_2's picture

Hvala ti