Gravimetrijska analiza

Sofija333's picture

Maseni udeo barijuma, u %, u suvom uzorku barijum-karbonata iznosi 68,60%. Posle zarenja uzorka masa se smanjuje od 0,9250 g na 0,7277 g. Izracunati maseni udeo, u %, barijuma u izarenom uzorku.

Winkler's picture

Zadatak je jednostavan. Smanjenje mase potice od izdvojenog CO2 jer se BaCO3 raspada na BaO i CO2. Iz podatka za masu CO2, mozes izracunati masu BaCO3 i na kraju procenat BaCO3 u uzorku.