Molekulska formula jedinjenja

asterix's picture

Pri potpunom izgaranju 112 cm3 nekog gasovitog CH dobiveno je 448 cm3 CO2 i 0.45 g H2O. Relativna gustina gasa prema vodoniku iznosi 29. Izračunajte molekulsku formulu jedinjenja

milicaradenkovic's picture

CH+O2-------------->CO2+H2O

n(H2O)=m/Mr=0.45/18=0.025 mol

n(CO2)=V(CO2)/Vm=448*10(-3)/22.4=0.02 mol

n(CH)=V(CH)/Vm=0.112/22.4=0.005 mol

n(CH):n(CO2):n(H2O)=0.005:0.02:0.025/*400

n(CH):n(CO2):n(H2O)=2:8:10

2CH+O2------------->8CO2+10H2O i formula je C4H10

M(CH)/M(H2)=29

M(CH)=29*M(H2)

M(CH)=2*29=58 g/mol ili 

2CnH2n+2+O2-------------->8CO2+10H2O

58=n*Ar(C)+(2*n+2)*Ar(H)

58=12*n+2*n+2

14*n=56

n=56/14=4 i formula je C4H10