Analiticka hemija

Sofija333's picture

Utvrditi da li je moguce kvantitivno razdvojiti Fe3+ -jon od Mg2+ -jona postupkom kontrolisanog talozenja pomocu amonijaka. Smatrati da su koncentracije oba jona jednake i iznose 0,01 mol/dm. P(Fe(OH)3)= 1 x 10-36 mol4/dm12 , P(Mg(OH)2)=5 X 10-12  mol3/dm.

Winkler's picture

Naravno da je moguce a evo i zbog cega:

Prema konvenciji, da je neki jon kvantitativno istalozen iz rastvora svoje soli kazemo kada njegova koncentracija opadne na 1*10-6 mol/l. Za pocetak talozenja se uzima zadata koncentracija.

Prema tome:

1. pH koju je potrebno postici da bi talozenje Fe(III) otpocelo se racuna kao:

Fe(OH)3 <=> Fe3+ + 3OH-

Ksp = [Fe3+]*[OH-]3 => [OH-]= [Ksp/[Fe3+]]1/3 

Zameni pocetnu koncentraciju Fe(III) (0.01 M) i dobijemo da je koncentracija OH- jona:

[OH-] = 10-11 mol/l. Odatle sledi da je pH neophodna za pocetak talozenja Fe (III) jednaka 3.

Kraj talozenja Fe(III) ce uslediti kada koncentracija Fe(III) padne na 10-6 mol/l.

Ukoliko uradimo isti proracuna kao u prethodnom slucaju samo sto umesto 0.01 M stavimo 10-6M dobijamo da je pH neophodna za kraj talozenja jednaka 4.

2. Ukoliko isti proracun uradimo za magnezijum dobijamo da je pH neophodna za pocetak talozenja jednaka 9.35 dok je za kraj talozenja 11.

S obzirom na to da su verdnosti pH za potpuno talozenje Fe(III) i Mg(II) jona veoma razlicite moze se zakljuciti da je njihovo kvantitativno odvajanje potpuno moguc jednostavnim podesavanjem pH vrednosti.

Pozdrav

Sofija333's picture

Hvala :)