Izomeri heptana

Viktor56's picture

Zasto npr. 2-etilpentan ili 2-propilbutan nisu izmeri heptana C7H16 ?

Itan's picture

Nakon alkana sa tri ugljenikova atoma (nakon propana) jedinjenja alkana poprimaju mogućnost različitog načina i redosleda vezivanja atoma u molekulu (kažemo da da jedan molekul iste molekulske formule (C5H12) može da ima različitu konstituciju molekula (C5H12 može da se veže na 3 različita načina; to vidi na guglu)).

Dakle molekul iste molekulske formule ima različite strukturne formule. Tako C4H10 ima 2 različite strukturne formule, zatim heksan 5, heptan 9 različitih načina formiranja strukture. To podrazumevamo pod izomerom.

Tako da nema smisla reći da su neka proizvoljna jedinjenja izomeri heptana kako si ti naveo.