koliki je pH

tame_1's picture

koliki je pH rastvora koji je nastao mijesanjem 10ml 0,1 mol/l rastvora natrijum hidroksida i 10ml 0,2 mol/l rastvora azotne kiseline ako su baza i kiselina potpuno jonizovane? Rjesenje je 1.31

Dino98's picture

V1(NaOH) = 10 mL

c1(NaOH)= 0,1 mol/L

V2(HNO3)= 10 mL

c2(HNO3) = 0,2 mol/L

---------------------------------------------------

n1 = c1 * V1 = 0,1 mol/L * 0,010 L = 0,001 mol

n2 = c2*V2 = 0,2 mol/L * 0,010 L = 0,002 mol

n(viška) = n2 - n1 = 0,001 mol

S obzirom na to da je u višku HNO3 kiseline vrijedi :

n(viška) = n(H^+) ---> n(H^+) = 0,001 mol

c(H^+) = n(viška) / (V1 + V2)

c(H+) = 0,001 mol / 0,020 L = 0,05 mol/L

pH = -log c (H^+)

pH = - log (0,005)

pH= 1,30

Pozdrav

 

tame_1's picture

Hvala puno :)