Hem

Gorakk's picture

Koliko se Mola sumporne kiseline nalazi u jednom litru rastvora ako 200cm3 toga rastvora u reakciji sa magnezijum-hidroksidom daje 0,1mol magnezijum-kiselog sulfata?

Rjesenje je 1

zlaja99's picture

2H2SO4+Mg(OH)2------->Mg(HSO4)2+2H2O

V1=1L

n1=?

V2=200 cm3=0.2 L

-------------------------------------------

2 mol H2SO4-----------1 mol Mg(HSO4)2

X mol H2SO4----------0.1 mol Mg(HSO4)2

x=0.2 mol

c(H2SO4)=n2/V2=0.2 mol/0.2 L=1 mol/L

n1(HSO4)=c*V1=1 L*1 mol/L=1 mol

Poz