puferi

nolenk's picture

moze li mi ko pomoci za ovaj zadatak?

  1. Izračunati pH u rastvoru dobijenom kada se 2,00 g natrijum-hidroksida doda u 1,00 dm3 rastvora u kojem su koncentracije sirćetne kiseline i natrijum-acetata po 0,100 mol/dm3. Ka(CH3COOH)=1,8x10-5 mol/dm3.

Hvala

oljaaa1009's picture

Puferi se sastoje iz slabe kiseline/baze i njene njene soli.Koriste se sa ciljem kontrole pH vrijednosti rastvora,jer se kao takvi opiru promjenama pH.Formula po kojoj se vrši izračunavanje koncentracije vodonikovih jona je [H+]=Ka*(ckiseline/csoli),gdje se množenjem sa -log dobija pH vrijednost.Poseban slučaj pufera čini takozvani "ekvimolarni pufer" kod koga je koncentracija kiseline jednaka koncentaciji soli (ckiseline=csoli).U slučaju ekvimolarnog pufera koncentracija H+ jona biće jednaka konstanti kiseline Ka, tj. pH=pKa.

Pošto si ti kao podatak u zadatku dobila da je koncentracija NaAc i HAc jednaka 0,100mol/dmmožemo zaključiti da se radi o ekvimolarnom puferu ,tako da će koncetracija Hjona biti jednaka Ka,pa je vrijednost pH=4,74.