elementi 5-a grupe

Jecy's picture

Za prihranjivanje biljaka treba na svaki hektar zemljista dodati po 10 kg azota u obliku rastvorljivih soli .Izracunajte koliko je kilograma amonijum-nitrata potrebno za tu svrhu.

aksabg's picture

NH4NO3 - 28g azota :80g NH4NO3=10 000:x
x=28571g=28,6kg