koncentracija H+ jona

DanicaDana's picture

Izračunajte koncentraciju H+ i OH- jona, u rastvoru HCl koncentracije 0,001 mol/dm3. Uzmite da je idsocijacija molekula HCl u rastvoru potpuna?

milicaradenkovic's picture

HCl---------------->H+ + Cl-

alfa=1 jer je discojacija potpuna

{H+}=alfa*c(HCl)=1*0.001=0.001 mol/l

{OH-}=Kw/{H+}=1*10(-14)/0.001=1*10(-11) mol/l