Struktrune formule

Petar Jovanovic's picture

Može li mi neko pomoci da napisem strukturnu formulu HNO3? Treba mi HITNO. Inače kako se one pišu? Može li mi neko pomoć?

milicaradenkovic's picture

Kod ovakvih zadataka treba da znas elektronsku konfiguracju svakog od elemenata. Ja ne znam da nacrtam te formule ali cu ti objasniti o cemu se radi.

H 1s1 i ima 1 valentni elektron

N 1s22s22p3 i ima 5 valentnih elektrona

O 1s22s22p4 i ima 6 valentnih elektrona

FC=V-N-B/2

V= broj valentnih elelktrona

N= broj elelktrona koji ne ucestvuju u formiranju veze

B= ukupan broj elektrona koje atom raspodeli sa drugim atomom u formiranju kovalentne veze.

ukupan broj elektrona je 1+5+3*6=24

FC za N FC=5-0-8/2=1+

FC za O FC=6-6-2/2= -1 posto bi jon bio NO32- onda  se zato nalazi jedna dvostruka veza izmedju atoma N i O da bi jon bio NO3- i dve jednostruke jer kad bi bile sve jednostruke veze bio bi jon NO32-.

i dobija se FC=6-4-4/2=0 a dva O ostaju FC= -1 . Vodonik se vezuje za O sa desne strane N.