alkalni metali

Mario's picture

Masa od 14 g smeše Bakra i Natrijuma u reakciji sa vodom daje 5,6 dmvodonika (pri.n.u).Izračunati maseni udeo bakra i natrijuma u smeši?

milicaradenkovic's picture

m(smese)=m(Cu)+m(Na)

2Na+2H2O---------------------->2NaOH+H2

n(H2)=V(H2)/Vm=5.6/22.4=0.25 mol

n(Na)=n(H2)*2=0.25*2=0.5 mol

m(Na)=n(Na)*Mr=0.5*23=11.5 g

m(Cu)=m(smese)-m(Na)=14-11.5=2.5 g

w(Na)=m(Na)/m(smese)=11.5/14=0.821=82.1 %

w(Cu)=m(Cu)/m(smese)=2.5/14=0.179=17.9 %