ph

Vuk Biljuric's picture

Koju masu amonijaka treba rastvoriti u 1dm3 vode da bi rastvor imao vrednost ph=10?Pretpostavi da se rastvaranjem amonijaka ne mijenja zapremina rastvora.Konstanta disocijacije amonijaka je 1,8x10 na -5 mol/dm3

milicaradenkovic's picture

NH3+H2O---------------------->NH4+ + OH-

Kb={NH4+}*{OH-}/{NH3}

pH=10 pa je pOH=4 a {OH-}=1*10(-4) mol/l

{NH4+}={OH-}=1*10(-4) mol/l

1.8*10(-5)=(1*10(-4))2/{NH3}

{NH3}=1*10(-8}/1.8*10(-5)=5.55*10(-4) mol/l

n{NH3}={NH3}*V=5.55*10(-4)*1=5.55*10(-4) mol

m{NH3}=n{NH3}*Mr=5.55*10(-4)*17=0.009435 g