ph

Vuk Biljuric's picture

Izracunaj konstantu disocijacije slabe monobazne kiseline,ako vodeni rastvor natrijumove soli ove kiseline koncetracije 0,1mol/dm3 ima vrednost ph=8,87.

Pop.'s picture

Kako ne znamo koja je kiselina obelezicemo je sa HX a natrijumovu so naravno sa NaX. Pa imamo:

NaX = Na+ + X-  kako X- potice od slabe kis taj jon reaguje sa vodom:

X- + H2O = HX + OH- sada, znamo pH, pa nam je pOH i koncentracija OH- jona:

pOH = 14 - pH = 14 - 8,87 = 5,13

vidimo u reakciji da nam je [OH-] = [HX] = 10-5,13 mol/dm3

Odavde mozes da izracunas konstantu disocijacije konjugovane baze Kb (X- jon ti je u stvari konjugovana baza kiseline) 4

Kb = [OH-] * [HX] / [X-]      konc X- jona ti je 0,1 zato sto ti je data konc soli NaX a svaka so natrijuma se potpuno rastvara u vodi. Pa imamo:

Kb = 10-5,13 * 10-5,13 / 0,1 = 5,5 * 10-10 i imas opstu formulu:

Kw = Ka * Kb    gde ti je Kw = 10-14 i samo izracunas Ka

Ka = Kw/ Kb = 10-14 / 5,5 * 10-10 = 1,8 * 10-5