Organska hemija

Vuk Biljuric's picture

Sta se dobija reakcijom mravlje kiseline sa metilaminom? Kaako se to jedinjenje naziva?

milicaradenkovic's picture

Ja mislim da se dobija

HCOOH+CH3NH2--------------------->CH4+CO2+NH3

Dino's picture

Karboksilne kiseline reaguju sa organskim bazama(aminima)i grade odgovarajuce soli stoga je reakcija ja smatram ovako:

HCOOH+CH3NH2------>HCOONH3CHmetil-amonijum-formijat

Woody's picture

Reakcija ide ovako.
Prvo se vrši nukleofilna adicija CH3NH2 na kiselinu. Azotov atom iz metilamina kao nukleofil vrši napad na delta + C atom kiseline za koji je dvostrukom vezom vezan kiseonik. Nakon prelaska elektrona dvostruke veze na kiseonik i  prelaska atoma vodonika, najprostije rečeno, sa adiranog H2NCH3 na taj isti kiseonik, dobije se H2C(OH)NHCH3. Sledeća faza je praćena eliminacijom vode, koja će se formirati od OH grupe i atoma vodonika pozicioniranog na azotu, nakon čega se generiše dvostruka veza između ugljenika i azota. Znači, dobijamo H2C=N-CH3, jedinjenje koje pripada klasi imina, tačnije to je N- alkilimin.