Brzina hemijske reakcije

Pcelica Maja's picture

Brzina reakcije A + 2B----->AB2 iznosi 1.6 * 10-2 mol/dm3 *s .U nekom trenutku t1 koncentracija reaktanata A iznosila je 0,13 mol/dm3.Izracunajte koncentraciju te komponente 5s posle toga.

Pcelica Maja's picture

U zatvorenom sudu zapremine 1 dm3 na odredjenoj temperaturi reaguje 2.94 mol I2 i 8.1 mol H2,gradeci 5,64 mol HI .Izracunajte ravnotezne koncentracije I2 i H2

Pcelica Maja's picture

Konstanta ravnoteze reakcije H2(g) +I2(g)------>2HI(g) (reakcija je povratnoh tipa) na odrejenoj temperaturi iznosi 36 .Izracunajte kolicinu molekula HI u sudu nakon uspostavljanjaa ravnoteze ako su kolicine H2 i I2 u stanju ravnoteze iste i iznose 0.5 mol.

Pcelica Maja's picture

Koliko ce grama HI(g) nastati pri reakciji  0.1 mol H2(g) sa 0.2 mol. I2(g).Pri reakciji temperatura i pritisak su takvi da se 20% H2 pretvara u HI.

Pcelica Maja's picture

Izracunajte standardnu entalpiju stvaranja CuO (s) ako se pri redukciji 20g CuO pomoću ugljenika vezuje 11,11kJ toplote.

Pcelica Maja's picture

Kod kog od ponudjenih sistema dolazi do povecanja pritiska pri uspostavljenoj ravnotezi....

a) N20(g) + 4H2(g)------>2NH3(g) +H20 (g)

b) 2SO2(g) + O2(g)------->2SO3(g)

c) 3Fe (s) + 4H2O (g)-------->Fe3O4 (s) +4H2(g)

d) C(s) + O2(g)--------->2CO (g)

SAMO DA NAPOMENEM DA SU SVE REAKCIJE POVRATNOG TIPA.

Mene interesuje da li postoji neko pravilo po kojem bih odreedila pravo resenje...

milicaradenkovic's picture

Jedan zadatak jedna tema.