Stehiometria

asterix's picture

reakciom 5 g vodonika s 5 g kiseonika nastaje određena masa vode.

Koji gas je merodavni reaktant? (O2)

kolika je masa neizreagiranog plina? m(H2)=3.74 g

Kolika je masa nastale vode? m(H2O)=5.62

Ne mogu dobiti tačno rešenje

Ja sam ovako: 

-množina gasova na početku (masa 5 g):

n(H2)=m/M=2.48 mol, n(O2)=m/M=0.16

iz ovih rezultata vidim da je kiseonik merodovani pošto ga treba biti 2x manje -što nije, dakle ako je kiseonika 0.16 mol, vodonika treba biti 2x više: 0.32 mol-->m(H2)=0.65 g

dakle vodonika je reagiralo 0.65 g. AKo ga je uzeto 5 g,a reagovalo je 0.65 g, masa neizreagiranog gasa bila bi 4.35 g što po rešenju nije tačno. Ne znam da li krivo radim ili što?

milicaradenkovic's picture

2H2+O2----------------->2H2O

a) n(O2)=m/Mr=5/32=0.156 mol

n(H2)=m/Mr=5/2=2.5 mol u viksu je vodonik tako da je merodavan produkt kiseonik

b) n1(H2)=n(O2)*2=2*0.156=0.312 g

n2(H2)=n(H2)-n1(H2)=2.5-0.624=1.876 mol

m2(H2)=n2(H2)*Mr=1.876*2=3.752 g

c) n(H2O)=n(O2)*2=2*0.156=0.312mol

m(H2O)=n(H2O)*Mr=0.312*18=5.62 g