Reakcije sa viskom

stefan_95's picture

Kako se rade ovi zadaci kad treba da izracunam koji reaktant je u visku.

Npr. Izracunati koliko molova bazne soli nastaje u reakciji 6 mola sulfidne kiseline i 8 mola cink (II)-hidroksida.Koji reaktant je u visku i koja je kolicina tog viska?

milicaradenkovic's picture

H2S+2Zn(OH)2------------------->(ZnOH)2S+2H2O

Ako izreaguje sav H2S dobija se 12 mol-ova baze a ako izreaguje sva baza dobija se 4 mola H2S i u visku je H2S

n(viska)=n(H2S)-n(Zn(OH)2)/2=6-4=2 mol

n((ZnOH)2S)=n(Zn(OH)2)/2=8/2=4 mol