Cisterna i vodonik

aristotel27's picture

Na cisterni punoj vode postoji rupa kroz koju kaplje voda brzinom 1 kap/5 min.

Koliko atoma vodonika se nalazi u vodi koja iscuri za 2 casa(h),ako jedna kap ima zapreminu 0,5 cm3(centimetra kubna),a gustina vode je 1 g/cm3?

milicaradenkovic's picture

Ako jedna kap ima zapreminu 0.5 cm3 onda je masa vode

m(vode)=ro*V=0.5*1=0.5 g

1 kap-----------------------------5 min.

x kapi-----------------------------120 min

x=120*1/5=24 kapi

24*0.5=12 g vode

n(vode)=m/Mr=12/18=0.67 mol

n(H)=2*n(H2O)=2*0.67=1.34 mol

N(H)=n(H)*Na=1.34*6*10(23)=8*10(23)

aristotel27's picture

hvala