Fosfor

finnickodair's picture

Izračinajte koliko se t belog fosfora teorijski može dobiti u električnoj peći iz 2.5t čistog Ca3(PO4)2.Koliko je tona uglja i peska potrebno uložiti?

milicaradenkovic's picture

2Ca3(PO4)2+10C+6SiO2--------------------->P4+10CO+6CaSiO3

n(Ca3(PO4)2)=m/Mr=2.5*10(6)/310=8064.516 mol

n(P4)=n(Ca3(PO4)2)/2=8064.516/2=4032.258 mol

m(P4)=n(P4)*Mr=4032.258*124=0.5 t

n(C)=10*n(P4)=10-*4032.258=40322.58 mol

m(C)=n(C)*Mr=40322.58*12=0.4839 t

n(SiO2)=6*n(P4)=6*4032.258=24193.548 mol

m(SiO2)=n(SiO2)*Mr=24193.548*60=1.45 t