Test-Prva godina gimnazije

Невена Аврамовић's picture

Molim vas da mi pomognete bar oko nekih zadataka. Sutra imam iznenadni test, a nisam bila u skoli par dana kada su se obradjivale ove lekcije. Hvala vam puno unapred. :)

1. Izračunaj standardnu entalpiju stvaranja fosfina:

PH3 + O2 → P2O5 + H2O

rH= -2360 kj/mol

∆fH (P2O5) = -1492 kj/mol

∆fH (H2O) = -285,8 kj/mol


2. Koliko cmrastvora NaHCO3 koncentracije 1 mol/dmse može dobiti od 16,8 g NaHCO3?


3. Izračunaj entalpiju reakcije: 

SO+ O2 → SO3

∆fH (SO2) = -297,1 kj/mol

∆fH (SO3) = -395,8 kj/mol

∆fH (OH) = 0


4. Koliko grama ''zelene galice'' ( FeSO4 * 7H2O) treba rastvoriti u vodi da nastane 400g rastvora koji sadrži 4,2% FeSO4?


5. Koncentracija OH- u rastvoru je 2,5 * 10-12 mol/dm3. Izračunaj pH i pOH. 


6. PCl5 ↔ PCl+ Cl2

Kako treba promeniti faktore:

a) Pritisak

b) Temperaturu

c) Koncentraciju

Da se ravnoteža pomeri u smeru razlaganja PCl5?

milicaradenkovic's picture

Jedan zadatak jedna tema.