Zna li iko

nolenk's picture

Za titraciju rastvora neke dvobazne kiseline,koji sadrzi 0,90 g cistog uzorka,utroseno je 20 cm3 rastvora jednokisele baze,koncentracije 1 mol/dm3.Izracunati molarnu masu kiseline. 

milicaradenkovic's picture

H2A+2BOH------------------->B2A+2H2O

n(BOH)=c*V=0.02*1=0.02 mol

n(H2A)=n(BOH)/2=0.02/2=0.01 mol

Mr=m/n(H2A)=0.90/0.01=90 g/mol