Hemijske reakcije

Elena123's picture

Termičkim razlaganjem 15g kalcijum karbonata dobijeno je 6,6 g ugljenik(IV)oksida. Koliko je cm3 gasa tom reakcijom oslobođeno? (merenja su vršena pri normalnim uslovima) Ar(Ca)=40; Ar(C)=12; Ar(O)=16