Rastvor KOH i Al(NO3)3

Rista's picture

U rastvor Al(NO3)3 dodat je rastvor KOH i dobijen je beli talog mase 3.9g. Posle odvajanja taloga odredjeno je da na filter papiru ima 0.05mol Al3+ jona. Koliko grama soli je bilo u Al(NO3)3?