Izracunavanje pH

Marija 12345's picture

U 25,00cm^3 rastvora HCl koncentracije 0,1 mol/dm^3 dodato je 0,02 g NaOH. Kolika je pH vrednost dobijenog rastvora? Kiselina i baza su u rastvoru potpuno disosovane. 

Heisenberg99's picture

V(HCl)=25ml=0.025 l

n(HCl)=C(HCl)*v(HCl)=0.1mol/l * 0.025 l = 0.0025 mol

HCl + NaOH ---> NaCl + H20

Iz jednačine vidimo da kiselina i baza reaguju u molskom odnosu 1:1

Sada računamo količinu NaOH

n(NaOH)=m(NaOH)/M(NaOH)=0.02g/40g/mol=0.0005

Sada vidimo da nam je kiselina u višku, odnosno 0.0005 mol NaOH izreagovaće sa istom količinom HCl pa će u rastvoru ostati 0.0025 - 0.0005=0.002 mol kiseline.

c(HCl)=n(HCl)/V(HCl)=0.002mol/0.025l=0.08mol/L=8*10^-2 mol/L

C(H+)=c(HCl)

pH=-log(c(H+))=1.096