Hemija

Amina65456's picture

Izračunati promenu pH vrednosti pri titracija 200cm3 rastvora HCl koncentracije 0.1mmol/l rastvora NaOH koncentracije 0.1 mol/l?