Ruda srebra- TMF

Milka9's picture

Може помоћ за пријемни? 

Узорак руде сребра масе 1,5g растворен је у азотној кис и затим су Ag+ - joni istalozeni kao Ag2S. Ако маса добијеног талога износи 0,124g онда јр садржај сребра у руди:

6,41%

7,20%

8,27%

10,8%

12,3%

Како се раде ови задаци? И да ли има неко пример да још мало провежбам?