Stehiometrija

Maja mala's picture

Moze li pomoć 

Koliko molova NaOHu rastvoru i gasovitog O2 se dobije reakcijom 3Mola vode sa čvrstim Na2O2