Permanganat

amco@96's picture

Prikazati redukciju permanganat jona u:

a) kiseloj sredini

b) baznoj sredini

c) neutralnoj sredini

Dino98's picture

Ovo možeš naći mislim, u bilo kojoj knjizi Anorganske hemije, permanganatni jon (MnO4-) ili tetraoksomanganat (VII) kako je naziv po nomenklaturi, se u kiseloj sredini redukuje do Mn2+ jona, u neutralnom i slabo baznom do MnO2, a u veoma baznom mediju do MnO42- (tetraoksomanganat VI).

U skladu s tim, reakcije su:

a) kiseli medij

MnO4- + 8H+ + 5e --> Mn2+ + 4H2O

b) bazni medij

MnO4- + e- --> MnO42-

c) neutralna sredina

MnO4- + 2H2O + 3e- --> MnO2(s) + 4OH-

amco@96's picture

tenkss