Red veze

stamenkovica02's picture

Izracunati red veze u molekulu azota N2 ako je poznato da je redni broj atoma azota 7

A) 2.5 B) 3 C) 2 D) 0 E) 1

Ako moze neko da objasni o redu veze kako se izracunava

Dino98's picture

Red veze N2 molekule je 3.

To se može vidjeti kada se predstavi korelacioni dijagram (objašnjen je u Teoriji molekulskih orbitala) ; kombinacijom atomskih orbitala nastaju molekulske orbitale, polovina veznih, a polovina antiveznih. Vezivne orbitale su one koje "grade vezu" i odgovara im niža vrijednost energije.

Red veze se računa po formuli:

Red veze = broj elektrona u veznoj - broj elektrona u antivrznoj orbitali / 2