Hidroliza

Milica i hemija's picture

Izracunati masenu koncentraciju rastvora NH4Cl, ako taj rastvor u 250cm3 sadrzi 3*1018 jona vodonika. Kb(NH3)= 1,8*10-5

milicaradenkovic's picture

NH4+ + H2O------------------>NH3+ H3O+

Ka={NH3}*{H3O+}/{NH4+}

{NH3}={H3O+}=2*10(-5) mol/l

1 mol----------------------6*10(23)

x mol-----------------------3*10(18)

x=3*10(18)*1/6*10(23)=5*10(-6) mol H3O+

{H3O+}=n(H3O+)/V=5*10(-6)/0.25=2*10(-5) mol/l

{NH4+}=x

Ka=Kw/Kb=1*10(-14)/1.8*10(-5)=5.55*10(-10) 

5.55*10(-10)=(2*10(-5))*2/{NH4+}

{NH4+}=4*10(-10)/5.55*10(-10)=0.72 mol/l

NH4Cl-------------->NH4+ + Cl-

{NH4Cl}={NH4+}=0.72 mol/l

n(NH4Cl)=0.72 mol

m(NH4Cl)=n(NH4Cl)*Mr=0.72*53.5=38.52 g

y=m(NH4Cl)/V=38.52/0.25=154.08 g/l