zadatak

Dušan's picture

Koliko treba odmeriti MgSO4·7H2O,a koliko vode za pripremanje 160cm3 5%-nog rastvora MgSO4 gustine 1,032 g/cm3?

 

milicaradenkovic's picture

mr=ro*V=1.032*160=165.12 g

ms(MgSO4)=mr*w=165.12*0.05=8.256 g

8.256 g-------------------120.366 g/mol

x g---------------------------246.482 g/mol

x=246*8.256/120=16.9 g MgSO4*7H2O

m(vode)=mr-ms=165.12-16.9=148.22 g

Dušan's picture

Hvala!