Opšta hemija - zadatak

animallover95's picture

Gasoviti amonijak reaguje sa zagrejanim kupri - oksidom dajući azot i vodu. Izračunati koliko molova vode nastaje ovom reakcijom, ako se masa čvrste faze smanji za 0.24g. 

a) 0.24
b) 0.015
c) 1.6
d) 0.05

Tačan je pod b) 

aksabg's picture

2NH3+3CuO-->N2+3H2O  +   3Cu - jedino sto je cvrsto je Cu i CuO
           x............................x-0,24
           240g/mol................64g/mol

Resavanjem sledece linearne jednacine dobijamo x=1,2g, sto predstavlja masu oksida bakra.

Iz ovoga cemo lako dobiti i masu vode pomocu sledece proporcije:

1,2:x=240:54, x=0,27gH2O

Kada to podelimo sa masom vode(18g/mol) dobijemo n=0,015mol vode sto je i tacan odgovor

animallover95's picture

ja nikako nmg da dobijem   x=1,2g , uvek dobijem 0,12... :o ... :(  kad je rešim unakrsno... :/

 

animallover95's picture

shvatila sam... ok... hvala! :)