Stehiometija

jovaniccaelprezidente's picture

Sa koliko se atoma azota jedini 672mL kiseonika(n.u) pri građenju anhidrida azotaste kiseline? 

milicaradenkovic's picture

2N2+3O2---------------------->2N2O3

1 mol-----------------22.4 dm3

x mol--------------------0.672 dm3

x=0.672*1/22.4=0.03 mol O2

n(O2):n(N2)=3:2

n(O2)=2*n(N2)/3=2*0.03/3=0.02 mol

n(N)=2*n(N2)=2*0.02=0.04 mol

N(N)=n(N)*Na=0.04*6*10(23)=2.4*10(22) atoma N

jovaniccaelprezidente's picture

Hvala Vam :)