Soli

Tropke's picture

Koliko je potrebno mg natrijum-hidroksida za neutralizaciju 100ml rastvora azotne kiseline u kome je pH=2? (disocijacija je potpuna) (N-14, Na-23)

milicaradenkovic's picture

NaOH+HNO3-------------->NaNO3+H2O

pH=2 pa je {H+}=0.01 mol/l

c(kiseline)={H+}=0.01 mol/l

n(kiseline)=c(kiseline)*V=0.01*0.1=0.001 mol

n(NaOH)=n(HNO3)=0.001 mol

m(NaOH)=n(NaOH)*Mr=0.001*40=0.04 g=40 mg