ugljenik(IV)-oksid

Nikola Simic's picture

Koliko se grama ugljenik(IV)-oksida moze dobiti zarenjem smese koja sadrzi 10 g kalcijum-karbonata i 8,4 g magnezijum-karbonata?

Hvala!

milicaradenkovic's picture

MgCO3------------------->CO2+MgO

CaCO3-------------------->CaO+CO2

n(CaCO3)=m/Mr=10/100=0.1 mol

n(CO2)1=n(CaCO3)=0.1 mol

n(MgCO3)=m/Mr=8.4/84=0.1 mol

n(CO2)2=n(MgCO3)=0.1 mol

n(CO2)=n1(CO2)+n2(CO2)=0.1+0.1=0.2 mol

m(CO2)=n(CO2)*Mr=0.2*44=8.8 g