Fizikalna svojstva rastvora

adnaa's picture

Na 4,3 C mrzne rastvor koji sadrzi 2.5 g nekog spoja empirijske formule C6H5P rastvorenog u 25 g benzena. Izracunajte molarnu masu i molekulsku formulu rastvorene supstance. Krioskopska konstanta za benzen iznosi 5.12 Kkg/mol, a taliste 5.5 C.

asterix's picture


DT= Kk*b(C6H5P)--> b=DT/Kk=1.2K / 5.12K mol-1 kg= 0.23 mol/kg

n=b*m(rastvarača)=0.23 mol/kg*0.025 kg=5.75*10-3 mol

M=m  / n=2.5g / 5.75*10-3 mol=434.78 gmol-1

MOLEKULSKA FORMULA: 

- odredimo omer Mr/Er=434.78/108.07=4

(C6H5P)4=C24H20P4

adnaa's picture

hvala :)