elementi V a grupe p.s.e.

Jecy's picture

Izracunajte koliko je kubnih metara azota i vodonika pri n.u.potrebno za sintezu 17t amonijaka.

aksabg's picture

N2  +    3H2->2NH3
xg...................17 000 000g
28g...................34g
x:17000000=28:34
x=14 000 000g
Da bismo dobili zapreminu prvo racunamo molove. n=14000000/14=1000000mol
Sada mnozenjem sa molarnom zapreminom za n.u dobijamo 1000000*22,4=22400000dm3=22400m3