elektroliza

zzz555's picture

 Vrsena je elektroliza razblazenog rastvora NaOH sa platinskim elektrodama. Oslobodjeni praskavi gas se hvata iznad vode. Njegova zapremina, zasicena vodenom parom, na 101,3 kPa i 26 C je 473 cm3. Elektroliza je trajala 1 cas i 20 minuta. Kolika je bila jacina struje?napon vodene pare na 26 C je 3,33 kPa

ka anodi ide hidroksidni jon, a ka katodi vodonikov jon. Ukupna reakcija je 4OH- + 4H+ -------> 2H2O + O2 + 2H2

Iz jednacine za idealni gas ( oduzimaju se pritisci 101,3 - 3,33) dobijam 0,018 mola praskavog gasa (H2), onda uradim proporciju i dobijem 0,0372 mol OH- jona. I onda kad racunam jacinu struje iz formule I * t= 96500 C * Z * n dobija jacinu struje 0,74 A, a resenje je 0,5 A. Gde sam pogresio?

zzz555's picture

neko???

urostodorovic95's picture

Srdjane,

zadatak si uradio dobro do dela racunanja kolicine praskavog gasa. Tu si napravio gresku, jer si racunao 0.018 mol kao kolicinu vodonika. Tih 0.018 mol predstavljaju kolicinu praskavog gasa, tj. smesu 2 zapremine vodonika i jedne zapremine kiseonika. Pa, ako radimo npr. preko O2, znaci da kiseonik zauzima 1/3 zapremine te smese,odnosno,njegova kolicina iznosi 0.018/3=0.006 mol, a shodno tome, kolicina HOjona koji su stupili u reakciju je: 0.006*4=0.024 mol, pa sad iz toga izracunaj jacinu struje.

 

Pozdrav!

zzz555's picture

Dobijam rezultat 0,48, to je to. Hvala puno.