Koncentracija H+,mesanje rastvora

Daljinski1234's picture

Kolika je koncentracija H+ jona u rastvoru nastalom mesanjem 200ml rastvora MgOH koncentracije 0.01 mol/l i 50 ml rastvora HNO3 koncentracije 0.1mol/l?

Ja sam dobio resenje 4*10^-3 mol/l ali ne znam da li je tacno.

milicaradenkovic's picture

Mg(OH)2+2HNO3-------------------->Mg(NO3)2+2H2O

n(kiseline)=c*V=0.05*0.1=0.005 mol

n(baze)=c*V=0.2*0.01=0.002  mol u visku je kiselina

n1(kiseline)=0.002*2=0.004 mol

n2(kiseline)=n(kiseline)-n1(kiseline)=0.005-0.004=0.001 mol

Vu=V1+V2=200+50=250 ml

c(HNO3)=n2(kiseline)/Vu=0.001/0.25=4*10(-3) mol/l

HNO3----------------------->H+ + NO3-

{H+}=c(HNO3)=4*10(-3) mol/l tacno je resenje.