Neorganska hemija

jovana96's picture

Tablete KBr koriste se kao sedativi. Ako u reakciji: Br –  + MnO4 + H+ → Br2+ Mn2+ +H2O reaguje 100 ml oksidacionog sredstva (c = 0,2) koliko grama KBr nastaje?

milicaradenkovic's picture

10Br-+ 2MnO4-+16H+ -------------------------->5Br2+8H2O+2Mn2+

n(MnO4-)=c*V=0.2*0.1=0.02 mol

n(Br-):n(MnO4-)=10:2

n(Br-)=10*n(MnO4-)/2=0.02*10/2=0.1 mol

KBr----------------->K+ + Br-

n(KBr)=n(Br-)=0.1 mol

m(KBr)=0.1*119=11.9 g