Neorganska hemija H2S

jovana96's picture

H2S je oksidovan rastvorom K2Cr2O7 u kiseloj sredini do elementarnog sumpora, pri čemu se sav H2S preveo u S. Ako u reakciji reaguje 100 ml K2Cr2O7 (c = 0,1 mol/l), kolika je koncentracija rastvora H2S i koliko grama elementarnog sumpora nastaje?

milicaradenkovic's picture

K2Cr2O7+3H2S+4H2SO4------------------->K2SO4+3S+Cr2(SO4)3+7H2O

S2-(-2e-) ------------------->S0/3

Cr+6(+3e-)---------------------->Cr3+/2

n(K2Cr2O7)=c*V=0.1*0.1=0.01 mol

n(S)=3*n(K2Cr2O7)=3*0.01=0.03 mol

m(S)=n(S)*Mr=0.03*32=0.96 g

Ja nemam zapreminu H2S da bi izracunala koncentraciju.