Količinska koncentracija

animallover95's picture

Odrediti količinsku koncentraciju (mol/L) rastvora amonijum - hidroksida dobijenog rastvaranjem 2.24 L amonijaka (merenog na 20ºC i normalnom pritisku) u 300 ml vode.. (smatra se da nije došlo do promene zapremine rastvarača usled rastvaranja gasa)... 

milicaradenkovic's picture

NH3+H2O------------------>NH4OH

n(NH3)=V(NH3)/Vm=2.24/22.4=0.1 mol/l

V(ukupno)=V(H2O)=300 ml

n(NH4OH)=n(NH3)=0.1 mol

c(NH4OH)=n(NH4OH)/V(ukupno)=0.1/0.3=0.33 mol/l