Rastvor

Marijax's picture

Koliko se molova sumporne kiseline nalazi u jednom litru rastvora, ako 200 ml toga rastvora, u reakciji sa magnezijum-hidroksidom, daje 0,25 molova kisele soli ?

Rješenje: 2,5

milicaradenkovic's picture

2H2SO4+Mg(OH)2----------------->Mg(HSO4)2+2H2O

n(Mg(HSO4)2)=0.25 mol

n(H2SO4)=2*n(Mg(HSO4)2)=2*0.25=0.5 mol

0.5 mol-----------------------0.2 l

x mol---------------------------1 l

x=0.5*1/0.2=2.5 mol H2SO4 je u 1 l