Rastvor

Marijax's picture

Koliko se molova sumporne kiseline nalazi u jednom litru rastvora, ako 200 ml toga rastvora, u reakciji sa magnezijum-hidroksidom, daje 0,1 mol kisele soli?

Rješenje: 1

milicaradenkovic's picture

Mg(OH)2+2H2SO4-------------->Mg(HSO4)2+2H2O

n(H2SO4)=2*n(Mg(HSO4)2)=2*0.1=0.2 mol

0.2 mol-----------------------0.2 l

x mol---------------------------1 l

x=0.2*1/0.2=1 mol H2SO4 u 1 l.